Opkvalificering gennem skræddersyede forløb

Ud fra mulighederne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilbyder vi hver enkelt borger et skræddersyet forløb, som bidrager til, at borgeren hurtigst muligt kommer i beskæftigelse. Overordnet tilbyder vi tre opkvalificerende indsatser, inddelt efter det primære formål med henvisningen:

 • Beskæftigelsesfaglig indsats
 • Sundhedsfaglig indsats
 • Socialfaglig indsats

Den beskæftigelsesfaglige indsats fokuserer primært på job og uddannelse og indeholder elementer som jobsøgning, karriererådgivning og virksomhedspraktik, der hver for sig og sammen bidrager til borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den sundhedsfaglige indsats har til formål, at borgeren tilegner sig strategier og redskaber til at mestre sine fysiske og/eller psykiske udfordringer i relation til at kunne varetage et arbejde eller gennemføre uddannelse. Indsatsen indeholder elementer som psykoedukation, rådgivende samtaler med f.eks. psykolog eller fysioterapeut samt fysisk træning. Indsatsen kan foregå sideløbende med virksomheds- og uddannelsesrettede aktiviteter.

Den socialfaglige indsats er målrettet borgere med udfordringer i forhold til økonomi, boligsituation og sociale relationer. Denne indsats sigter mod, at borgeren bliver i stand til at tage ansvar for egen situation og konstruktivt håndtere almindelig daglig livsførelse.

Borgerens forløb tilrettelægges i samarbejde med borgeren og sammensættes fleksibelt. Ovennævnte indsatser indgår enkeltvis eller i en kombination, afhængigt af henvisningsformålet.

Forløb hos Contra kan indgå som led i en borgers rehabiliteringsplan, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, job- og uddannelsesplan mv.

Målgruppen af nydanskere

Contra har et tæt samarbejde med Aktiv Integration ApS for at styrke beskæftigelsesindsatsen for flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere. Læs mere om Aktiv Integration.

AI med payoff

Virksomhedssamarbejde er en hjørnesten

Virksomhedssamarbejde indgår som en essentiel del af vores metodekoncept.  Vi har mere end 15 års erfaring og har gennem årene samarbejdet med mere end 7000 virksomheder om

 • ordinære ansættelser
 • ansættelser i job med løntilskud
 • virksomhedspraktik
 • ansættelser i fleksjob
 • særligt tilrettelagt uddannelse
 • elevpladser
 • forebyggelsesindsatser
 • fastholdelsesindsatser
 • mentorordninger

 

Tilbud til Jobcenter København

Er du sagsbehandler i Jobcenter København?

Nedenfor finder du en oversigt over vores tilbud i henhold til kontrakt. Klik på pilen nedenfor og vælg “Jobcenter København”.

Læs mere om den enkelte indsats

Vælg indsats

Den beskæftigelsesfaglige indsats

 Vores beskæftigelsesfaglige indsats er rettet mod, at borgeren hurtigt kommer i job eller under uddannelse og består af følgende elementer:

 • Job- og uddannelsesvejledning
 • Virksomhedsrettede tilbud
 • Mentor

Job- og uddannelsesvejledning

Job og uddannelsesvejledning er rettet mod borgere, som har brug for inspiration og vejledning for at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Formålet er, at borgeren inspireres til at se muligheder og vejledes i at udarbejde og påbegynde en plan med realistiske mål – både på kort og lang sigt.

Vejledningen kan tilrettelægges både som kurser og individuelle samtaler. Vi vejleder i at udarbejde CV og ansøgninger, rådgiver om brancheskift, praktikpladser, uddannelsesmuligheder og hjælper med uddannelsesansøgninger.

Eksempler på kurser:

 • CV, der virker – både teori og praktisk arbejde
 • Den GODE ansøgning – både teori og praktisk arbejde
 • Praktik – hvorfor og hvordan
 • Job- og praktiksamtale
 • Karriererådgivning
 • Netværk
 • Sæt dig mål
 • Test, typer og kompetencer
 • Faglige og personlige kompetencer
 • Tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere om Contras kursusaktiviteter.

Individuel vejledning kan indeholde:

 • Coaching
 • Karriererådgivning
 • Vejledning af jobkonsulent
 • Individuel vejledning til udfærdigelse af ansøgning og CV.

 

Virksomhedsrettede tilbud

Et virksomhedsrettet forløb er målrettet ledige og sygemeldte borgere, uafhængigt af forsørgelsesgrundlag.

Formålet med et virksomhedsrettet forløb kan være at:

 • Afklare branche og arbejdsfunktioner
 • Afklare uddannelsesretning
 • Afklare borgerens arbejdsevne
 • Styrke borgerens faglige og personlige kompetencer
 • Afklare eventuelle skånebehov, herunder behov for hjælpemidler og personlig assistance
 • Arbejdsfastholdelsesmuligheder i forbindelse med længerevarende sygdom

Et virksomhedsrettet forløb kan bl.a. etableres som:

 • Virksomhedspraktik
 • Job med løntilskud
 • Virksomhedsrevalidering

Virksomhedsrettede forløb etableres både i private og offentlige virksomheder. Forløbene tilrettelægges individuelt og etableres som udgangspunkt i borgerens lokalområde. Undervejs i forløbet foretager vi løbende opfølgninger og sikrer udarbejdelse af blanketter og tilbagemelding til jobcentret.

Et virksomhedsrettet forløb kan kombineres med vores øvrige tilbud.

 

Mentor

Målgruppen er borgere med behov for en individuel særlig indsats, og formålet er at sikre fastholdelse i iværksatte aktiviteter, uddannelse eller beskæftigelse.

Mentorens primære opgave er at understøtte borgerens tilbagevenden og integration på arbejdsmarkedet.

Alle mentorer i Contra er certificerede med specialiserede kompetencer inden for psykiatri, misbrugsarbejde, arbejde med udsatte borgere samt motivations- og relationsarbejde.

Mentorens funktion kan være:

 1. Personlig vejleder og støtteperson: Overvejende vejledning af social karakter, herunder økonomi, boligforhold, struktur i hverdagen eller konkret støtte til f.eks. at benytte offentlig transport til og fra aktiviteter forbundet med uddannelse eller beskæftigelse.
 2. Motiverende coach: Udviklingsfremmende indsats, som understøtter borgerens progressionspotentialer med fokus på job eller uddannelse. Borger initieres til at anvende egne ressourcer og selv bidrage med løsninger på konkrete problemer.
 3. Vejleder på arbejdspladsen: Vejledning og instruktion i udførelsen af konkrete jobfunktioner, viden om arbejdspladskultur og social integration på virksomheden.
 4. Samfundsguide: Information og vejledning om samfundets opbygning, lovgivning og konkret bistand i kontakten med offentlige instanser samt vejledning i udarbejdelse af ansøgninger mv.
 5. Brobygger til uddannelse og job: Information og vejledning om muligheder og perspektiver ved overgang til beskæftigelse, uddannelse eller andre virksomhedsrettede indsatser.

Ovenstående liste er eksempler på mentorfunktioner. Indsatsen er fleksibel, og intensitet og omfang tilpasses henvisningens formål.

 

 

 

 

Den sundhedsfaglige indsats

Vores sundhedsfaglige indsats retter sig mod borgere med udfordringer af psykisk eller fysisk karakter:

 • Fysiske smerter og funktionsnedsættelse
 • Fysiske handicap
 • Misbrug
 • Livsstil (svær overvægt, diabetes mv.)
 • ADHD, autisme, PTSD
 • Stress, angst og depression

Contra forestår indsatser på både individuelt og gruppeniveau, der sigter mod, at den enkelte borger opnår bedre mestring af det fysiske og/eller psykiske helbred i relation til at starte uddannelse eller arbejde. Den sundhedsfaglige indsats kan foregå sideløbende med uddannelses- eller jobrettede aktiviteter, så de to indsatser understøtter hinanden.

Den sundhedsfaglige indsats består af:

 • Psykoeduktionsforløb
 • Mestringsforløb
 • Fysisk træning

 Forløbene kan kombineres og foregår som kursusaktivitet, holdtræning og/eller individuel sparring. Ved behov kan inddrages individuelle samtaler med eksempelvis psykolog, misbrugskonsulent og/eller fysioterapeut.

Psykoeduktionsforløb

Et psykoedukationsforløb er et særligt tilrettelagt forløb, som er målrettet borgere med henholdsvis stress, angst eller depressionsproblematikker. Der er ikke tale om behandling, men et støttende forløb, hvor der arbejdes med konkrete øvelser og opgaver, som styrker borgerens jobmuligheder.

Undervisningen er gruppebaseret og forestås af psykologer. Psykoedukation er undervisning baseret på faktuel information og praktiske øvelser, og formålet er at øge borgernes viden med henblik på at fremme bevidste problemløsningsstrategier. Der undervises i symptomforståelse og bedre hverdags- og situationshåndtering. Der anvendes forskellige redskaber i undervisningen, som borgeren selvstændigt kan arbejde videre med.

Forløbet har en varighed på fire uger med undervisning én gang om ugen. Vi tilbyder separate forløb, som er målrettet henholdsvis stress, angst eller depressionsproblematikker.

Et psykoedukationsforløb kan kombineres med individuelle psykologsamtaler og vores øvrige tilbud.

 

Mestringsforløb

Mestringsforløbene er målrettet borgere, der er udfordret af fysiske, psykiske eller sociale problemer som for eksempel:

 • Kroniske smertetilstande, begrænset mobilitet
 • Stress, angst og depressionssymptomer
 • Livsstilsrelaterede sygdomme

Formålet med et mestringsforløb er at forbedre borgerens evne til at mestre personlige, psykiske eller fysiske lidelser og udfordringer. Forløbet kan tilrettelægges som en kombination af individuel vejledning med mulighed for inddragelse af fagspecialister (f.eks. fysioterapeut, diætist, ergoterapeut og afspændingspædagog), gruppebaseret undervisning og fysisk træning.

Formålet med forløbet kan være, at borgeren:

 • Får viden om smertehåndtering
 • Lærer at håndtere psykiske udfordringer
 • Oplever øget trivsel i hverdagen
 • Opnår bedre almen sundhedstilstand
 • Får udarbejdet plan for livsstilsændringer
 • Får inspiration og viden om reaktionsmønstre
 • Bliver opmærksom på egen ageren og indflydelse

Eksempler på kurser i et mestringsforløb:

 • Smertehåndtering
 • Mod på forandring
 • Konflikthåndtering
 • Mental mestring
 • Sund kost

Du kan læse mere om Contras kursusaktiviteter.

Fysisk træning

Fysisk træning giver energi, og erfaringen viser, at sammenhængen mellem fysisk og psykisk velbefindende er en væsentlig faktor for, hvordan dagligdagens udfordringer håndteres. Fysisk træning medvirker til at genoptræne og styrke kroppen, ligesom træning kan afhjælpe fysisk smerte og i det hele taget give øget overskud. Derfor tilbyder vi fysisk træning som en del af borgerens forløb.

Vi tilbyder konditions- og styrketræning samt yoga. Træningen foregår i fitnesscentre, hvor vi både har hold- og individuelle træningsforløb. Alle borgere tilbydes vejledning af uddannet fitnessinstruktør, og fysioterapeut tilknyttes efter behov.

I nogle afdelinger har vi mulighed for at tilbyde adgang til svømmehal og varmtvandsbassin.

Borgerens Individuelle træningsprogram: sammensættes på grundlag af formålet med træningen, konkrete behov og en vurdering af det fysiske udgangspunkt. Der udarbejdes et træningsprogram, og besøg på træningsstedet kan aftales forud for opstart. Træningsprogrammet vil indeholde specifikke øvelser, som tilgodeser borgerens individuelle hensyn, og fysio- eller ergoterapeut medvirker efter behov i programlægningen.

Holdtræning: Ud over individuelle træningsforløb tilbydes holdaktiviteter som boksning og yoga.

Motion og træning indgår som en del af vores øvrige tilbud. Deltagelse kan indgå som et parallelforløb i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejde, deltagelse i andet tilbud eller behandling.

 

 

Den socialfaglige indsats

Vores sociale indsats retter sig mod borgere med udfordringer med relationsdannelse, og/eller mod borgere med problematikker, der knytter sig til økonomi, gæld, boligforhold, brug af offentlige hjemmesider og redskaber. Den sociale indsats består bl.a. af:

 • Vejledning og håndtering af sociale relationer
 • Vejledning og rådgivning om bolig og økonomi
 • Vejledning om brugen af IT og digitale løsninger

 

Vejledning og håndtering af sociale relationer

Formålet er, at borgeren opnår viden om sociale relationer og konflikthåndtering.

Der arbejdes med konkrete teknikker og strategier, som kan bruges direkte i hverdagen og på arbejdspladsen. Der er fokus på træning af almene sociale kompetencer i relation til konflikthåndtering, kropssprog og konstruktiv kommunikation.

Forløbet kan sammensættes af både kursusaktiviteter og individuelle samtaler med f.eks. psykolog, socialrådgiver og/eller coach.

Eksempler på kurser:

 • Konflikthåndtering
 • Coach dig selv
 • Sprog og historiefortælling
 • Fysisk træning
 • Kommunikation
 • Selvværd og selvtillid
 • Netværk
 • Livskvalitet
 • Forståelse af stress

 

Boligforhold og økonomi

Formålet er at rådgive og vejlede borgeren om:

 • Boligsøgning
 • Budgetlægning
 • Økonomi og klassiske gældsfælder
 • Gældshåndtering

Bl.a. arbejdes der konkret med udarbejdelse af budget, anvises om muligheder og steder for boligsøgning, samt rådgives om veje til forbedring af privatøkonomien. Indsatsen kan sammensættes af deltagelse i undervisning, individuelle samtaler og sparring med konsulent samt mentorordning. Indsatsen kan kombineres med vores øvrige tilbud.

Borgeren motiveres til at tage ejerskab over sin situation og får inspiration til positive forandringer.

 

Vejledning om brugen af IT og digitale løsninger

Formålet er at give borgeren en introduktion i brugen af IT og lære at benytte de offentlige hjemmesider/borgersider. Herunder vejledes borgeren bl.a. i oprettelse og brugen af:

 • NemID
 • Netbank
 • jobnet.dk
 • borger.dk
 • sundhed.dk
 • e-boks.dk
 • skat.dk

Indsatsen kan tilrettelægges som kursusaktivitet, arbejde i workshop og/eller individuel vejledning. Indsatsen kan kombineres med vores øvrige tilbud.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbud til aktivitetsparate borgere, der er fyldt 30 år eller fleksjobvisiterede

 

 

 Timeantal og varighed Fasit ID
Fastholdelsesmentor 1-5 timer ugentligt/ 1 til 13 uger 90.936
Individuel håndholdt indsats for at sikre, at borgeren fastholdelse i iværksatte aktiviteter, uddannelse eller beskæftigelse.

 

Helhedsorienteret mentor 1 time ugentligt/ 26 uger 90.937
Tilbud til borgere, som ikke er i stand til at deltage i vejledning og opkvalificeringsforløb eller virksomhedsrettede forløb. En grundlæggende indsats med fokus på at motivere, stabilisere, rådgive og støtte borgeren.

 

Intensivt virksomhedsforløb, meget støttebehov 5 timer ugentligt / 2 til 26 uger 90.879
Indledende forløb hos Contra med fokus på afklaring og forberedelse til virksomhedspraktik.Hurtigt etablering af praktik, hvor der foretages ugentlige opfølgninger samt vurdering af arbejdspladsen. Der tilbydes sideløbende indsatser som f.eks. samtale med psykolog, fysioterapeut og diætist.

 

Intro til virksomhed, noget støttebehov 12 timer ugentligt/ 2 til 26 uger 90.881
Borgeren tilknyttes hurtigst muligt et praktikforløb af individuel varighed. Indledningsvis deltager borgeren i et afklarende og forberedende forløb i Contra. I praktikken foretages ugentlige opfølgninger og der tilbydes understøttende indsatser som samtaler med psykolog, diætist, fysioterapeut og vurderinger af arbejdspladsens forhold.

 

Virksomhedsrettet forløb, lidt støttebehov 25 timer ugentligt / 2 til 13 uger 90.880
Borgeren tilknyttes hurtigt et virksomhedsrettet forløb. Er virksomheden endnu ikke fundet, deltager borgeren indledningsvist i opkvalificerende forløb hos Contra.Under det virksomhedsrettede forløb foretages ugentlige opfølgninger, hvor tid/tempo/opgaver mv. tilpasses.

 

Vejledning og opkvalificeringsforløb 5 timer ugentligt / 6 uger 90.882
Afklaring af beskæftigelses- og udviklingsmuligheder samt af kompetencer. Vejledning om jobåbninger, krav og kvalifikationer samt udarbejdelse af jobsøgningsdokumenter.

 

Fleksjob, meget støttebehov 1-20 timer ugentligt / 13 uger 1.882.412
Helhedsorienteret og koordineret indsats for at opnå ansættelse i fleksjob. Udvikling af jobsøgningskompetencer. Hurtig etablering af virksomhedspraktik med ugentlige opfølgninger og understøttende indsatser.

 

Fleksjobforløb, selvhjulpen/lidt støttebehov 3 timer ugentligt / 13 uger 1.882.399
Vejledning i jobsøgningsteknik og udarbejdelse af jobsøgningsdokumenter. Ansporing til opsøgende kontakt og etablering af praktikforløb med ugentlige opfølgninger.

 

Særligt intensivt virksomhedsforløb, meget støttebehov 2- 4 timer ugentligt/ 2 til 26 uger 1.459.342
Hurtig etablering af virksomhedspraktik med ugentlige opfølgninger og understøttende indsatser i form af f.eks. samtale med psykolog, fysioterapeut, diætist mm. Tilbud om arbejdspladsvurdering, tilpasninger og vurdering af behovet for hjælpemidler.

 

Virksomhedsopfølgningspakke 2 timer ugentligt 1.446.962
Virksomhedsopfølgningspakken har til formål at fastholde borgeren i en konstruktiv virksomhedsplacering og sikre, at de fastsatte mål for forløbet opfyldes.

Opfølgningen finder sted hver uge og foretages enten telefonisk eller ved personligt fremmøde på arbejdspladsen, afhængigt af behov. Som minimum foretages personlig opfølgning to gange under forløbet.

I opfølgningen er der fokus på  bl.a. opjustering af timeantal, ændring og udvidelse af opgaveindhold, arbejdets udførelse og muligheder for anvendelse af kompenserende redskaber og ordninger.

Tilbud til sygemeldte borgere

   Timeantal og varighed Fasit ID
Sygemeldte med psykisk lidelse – basis 5 – 37 timer ugentligt/ 1 til 26 uger 3007421
Individuel tilrettelagt indsats med overvejende kollektive aktiviteter. Fokus på opkvalificering og afklaring til beskæftigelse. Der arbejdes med borgers motivation, psykiske tilstand og mestringsstrategier. Hurtig etablering af virksomhedsrettet forløb med opfølgningsindsats.

Fastholdelsesindsats for borgere i fortsat ansættelsesforhold.

 

Sygemeldte med psykisk lidelse – udvidet 5 – 37 timer ugentligt/ 1 til 26 uger 3007462
Individuel tilrettelagt indsats med fokus på opkvalificering og afklaring. Der arbejdes med borgers motivation og kognitive teknikker. Tilbud om individuelle sparringssamtaler med f.eks. psykolog, coach misbrugskonsulent og karriererådgiver. Virksomhedsrettet forløb etableres hurtigst muligt med opfølgningsindsats. Evt. med sideløbende aktiviteter i Contra. Fastholdelsesindsats for borgere i fortsat ansættelsesforhold.

 

Sygemeldte med fysisk lidelse – basis 5 – 37 timer ugentligt / 1 til 26 uger 3007493
Individuel tilrettelagt indsats bestående af overvejende kollektive aktiviteter med fokus på afklaring til beskæftigelse samt smertehåndtering, hensigtsmæssig brug af kroppen og fysisk træning.

Hurtig etablering af virksomhedsrettet forløb med opfølgningsindsats. Fastholdelsesindsats for borgere i fortsat ansættelsesforhold.

 

Sygemeldte med fysisk lidelse – udvidet 5 – 37 timer ugentligt / 1 til 26 uger 3007514
Individuel tilrettelagt indsats. Udover beskæftigelsesrettede aktiviteter er fokus på smertehåndtering, styrkelse og hensigtsmæssig brug af kroppen. Tilbud om individuelle sparringssamtaler med f.eks. fysioterapeut, diætist og karriererådgiver. Oplæg om arbejdspladsindretning og ergonomi. Tilbud om ryghold og træning i varmtvandsbassin.

Hurtigst mulig etablering af virksomhedsrettet forløb med opfølgningsindsats. Evt. med sideløbende aktiviteter i Contra.

Fastholdelsesindsats for borgere i fortsat ansættelsesforhold.

 

Tværfaglig og helhedsorienteret indsats – udvidet 5 – 37 timer ugentligt / 1 til 26 uger 3007542
Individuel tilrettelagt indsats rettet mod borgere med uafklaret helbredssituation og/eller komplekse udfordringer af såvel fysisk som psykisk karakter.

Foruden beskæftigelsesrettede aktiviteter er fokus på sundhedsfaglige aspekter, f.eks. psykoedukation, misbrug, kost, motion, mindfulness og mestering. Tilbud om individuelle sparringssamtaler med f.eks. psykolog, fysioterapeut, diætist og misbrugskonsulent. Koordinerende indsats i forhold til øvrige instanser.

Hurtigst mulig etablering af virksomhedsrettet forløb med opfølgningsindsats, evt. sideløbende aktiviteter i Contra.

Fastholdelsesindsats for borgere, der fortsat er i ansættelsesforhold. Tilbud om APV og funktionsevnebeskrivelse.

 

Virksomhedsopfølgningspakke 2 timer ugentligt 3007530
Virksomhedsopfølgningspakken har til formål at fastholde borgeren i en konstruktiv virksomhedsplacering og sikre, at de fastsatte mål for forløbet opfyldes.

Opfølgningen finder sted hver uge og foretages enten telefonisk eller ved personligt fremmøde på arbejdspladsen, afhængigt af behov. Som minimum foretages personlig opfølgning to gange under forløbet.

I opfølgningen er der fokus på  bl.a. opjustering af timeantal, ændring og udvidelse af opgaveindhold, arbejdets udførelse og muligheder for anvendelse af kompenserende redskaber og ordninger.

 

 

 

Har du spørgsmål?

Hvordan kan jeg overholde den lovgivningsmæssige opfølgningsforpligtelse, når borgeren er i Contra?

Contra udarbejder skriftlige tilbagemeldinger efter de aftaler/kontrakter, der er indgået med det Jobcenter, du er ansat i. Aftalerne indeholder i reglen tidsterminer for, hvornår der skal gives skriftlig rapportering. Denne følger ofte bestemmelserne fastlagt i lov for den pågældendes forsørgerstatus. Rapporteringen indeholder status på borgerens forløb, hvilken plan der er udarbejdet, indhold af de aktiviteter som borgeren deltager i, progression undervejs og forslag til evt. fortsat forløb. Såfremt der er særlige hensyn eller ønsker til tilbagemelding, kan dette anføres ved henvisningen eller aftales nærmere med borgerens kontaktperson i Contra.

Kan jeg deltage i samtalen hos Contra?

Ja.
Samtaler kan holdes i Contra eller i Jobcentret. Ønsker hertil kan anføres i henvisningen eller aftales nærmere med borgerens kontaktperson i Contra.

Kan jeg henvise en borger, som ikke forstår eller taler dansk?

Hvis det er tale om en borger med ikke-vestlig etnicitet, henvises du til vores samarbejdspartner Aktiv Integration ApS.
Øvrige kan henvises på almindelig vis, hvor du i henvisningen blot angiver hvilket sprog, borgeren taler.

Contra A/S - Hovedkontor

Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V

Hovednummer
33 68 10 00
Faxnummer
33 68 10 05
Mailadresse
info@contra.dk
CVR-nummer
25796578

Afdelinger

København

Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V

Se i Maps
Aarhus

Europaplads 16, 1
8000 Aarhuc C

Se i Maps